بعله! ادم خوشحال ادمیه که وقتی میدونه بیاد خونه هوشکی خونه نیستو در نتیجه از شامم خبری نیس بعد کلاسش خیلی شیکو مجلسی میره واسه خودش پیتزا میخره کلی ام خودشو تحویل میگیره بعله اینجوریاس ^__^*